Nhận ủy thác và ủy thác là chức năng của Quỹ.

1. Nhận ủy thác:

– Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư; cho vay và thu hồi nợ; cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách Nhà nước, từ các ngân hàng chính sách, từ các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác.

– Quỹ được nhận ủy thác quản lý hoạt động của các Quỹ khác do Ban Lãnh đạo Hội đồng Quỹ thành lập; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn khác từ ngân sách, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đó.

2. Ủy thác:

– Quỹ được ủy thác hoạt động nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng và các ngân hàng chính sách thực hiện. Việc ủy thác được thực hiện bằng văn bản ủy thác giữa Quỹ với tổ chức nhận ủy thác.

– Các ​tổ chức nhận ủy thác được trả chi phí dịch vụ ủy thác theo mức ghi tại văn bản ủy thác.​