Quỹ Miền Nam cho vay với lãi suất tối thiểu là 2-5%/năm (áp dụng từ 01/9/2022).

Lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể của Quỹ được xác định trên nguyên tắc:

– Không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do Bộ tài chính quyết định.

– Được xác định trên mức độ rủi ro theo thời hạn cho vay được quy định tại Quy chế cho vay của Quỹ.

– Được xác định trên mức độ rủi ro theo kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ theo quy định tại Quy chế cho vay của Quỹ.

Biên độ dao động lãi suất giữa các yếu tố khác biệt là 0,5%/năm.