1. Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo các hình thức sau:

– Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

– Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo quy định của pháp luật;

– Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ được nhận các khoản đặt cọc và ký cược theo quy định của pháp luật có liên quan.​