GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  1. Hình thức góp vốn.

Quỹ góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được HĐQT ban hành theo quy định của Nghị quyết 37/2022/NQ-CP.

  1. Giới hạn góp vốn.

Giới hạn góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

  1. Thẩm quyền góp vốn.

3.1. Mức góp vốn đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do HĐQT Tập đoàn quyết định.

3.2. Mức góp vốn đối với một doanh nghiệp đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.