Đầu tư cho vay là lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ Miền Nam

​​ Quỹ Miền Nam được tham gia đầu tư vốn gián tiếp theo hình thức cho vay đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Hội đồng Quản trị ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.​​
Chi tiêt danh​ mụ​c

Danh mục giai đoạn 2022 – 2026