TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

Bộ phận phụ trách Các Hình Thức Đầu Tư Thay Thế của FIF đầu tư theo triết lý tăng trưởng cơ bản. Các quỹ do Bộ phận phụ trách Các Hình Thức Đầu Tư Thay Thế quản lý đều theo đuổi chiến lược đầu tư vào các công ty có kết quả hoạt động tốt trong quá khứ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, có lợi thế cạnh tranh, điều hành hiệu quả và quản trị công ty tốt. Vì thế, việc đầu tư thêm vốn và cải thiện kinh doanh sẽ tạo ra giá trị gia tăng trong trung và dài hạn tại các công ty này.

Triết lý đầu tư - Quỹ Miền Nam
Triết lý đầu tư – Quỹ Miền Nam

Khi xem xét các khoản đầu tư tiềm năng, quỹ tập trung vào bốn tiêu chí quan trọng nhất:

Lợi thế cạnh tranh

Doanh nghiệp dự kiến nhận đầu tư phải có lợi thế cạnh tranh và có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường. Ở mỗi lĩnh vực đầu tư, FIF đều tìm cách xác định các công ty đã hoặc đang xây dựng mô hình kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp tăng cường lợi thế cạnh tranh và cải thiện biên lợi nhuận trong dài hạn. Các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp phải được đánh giá trong môi trường không có bảo hộ Chính phủ cũng như các chính sách đối đãi đặc biệt.

Ban Điều hành có năng lực và mong muốn hợp tác

FIF tin rằng sự kết hợp giữa năng lực của ban điều hành và mong muốn của họ trong việc hợp tác với các nhà đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của bất kỳ khoản đầu tư nào. Do đó, FIF đánh giá và nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng ban Điều hành của công ty dự kiến được nhận đầu tư  trước khi ra quyết định đầu tư.

Tạo giá trị gia tăng trong trung và dài hạn

Khoản đầu tư phải đem lại sự cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, tạo điều kiện để các quỹ có thể thoái vốn.

Tập trung giảm thiểu rủi ro

Việc phân tích và nghiên cứu kỹ doanh nghiệp sẽ xác định được các rủi ro và các rủi ro này sau đó sẽ được giảm thiểu nhờ cơ cấu giao dịch trong khuôn khổ pháp luật cho phép. FIF phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn luật để điều chỉnh cơ cấu giao dịch đầu tư, một mặt nhằm giảm thiểu rủi ro, mặt khác đảm bảo tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó, FIF còn đàm phán các quyền và cơ chế bảo vệ khoản đầu tư:

– Quyền cử đại diện vào Hội đồng Quản trị nhằm tăng cường khả năng giám sát khoản đầu tư và gián tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại các công ty con;
– Quyền cùng mua và cùng bán, quyền từ chối đầu tiên và các quyền khác phù hợp với đầu tư vốn cổ phần tư nhân; và
– Quyền phủ quyết trong một số trường hợp cụ thể.

Các ngành được ưu tiên

Các ngành được ưu tiên đầu tư là các ngành đóng vai trò trụ cột đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Các ngành này phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tiềm năng tăng trưởng cơ bản của ngành được tạo ra bởi hoặc (i) sự tăng trưởng tiêu dùng dựa trên dân số đông và trẻ, thu nhập ngày càng tăng, hoặc (ii) các lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu dựa trên nguồn nhân lực dồi dào, các điều kiện địa lý và khí hậu ưu đãi.
– Năng suất và hiệu quả của ngành có thể được cải thiện nhờ áp dụng các công nghệ tiên tiến, các phương tiện marketing sẽ hỗ trợ và duy trì sự tăng trưởng của ngành.
– Pháp luật tạo điều kiện cho sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân ở những ngành này.