SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUỸ MIỀN NAM

 • Hội Đồng Quản Lý
  • Ban Kiểm Soát
  • Ban Giám Đốc
   • BP. Đầu Tư
   • BP. Dự Án
   • BP. Tài Chính
   • BP. Thẩm Định
   • BP. Kế Toán
    • Thủ Quỹ
    • HC. Nhân Sự
   • BP. Truyền Thông
    • P. Thiết kế
    • P. Tiếp thị