ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

FIF hướng đến trở thành một tập đoàn tài chính năng động tầm cỡ quốc gia và dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư bệnh viện, y tế, nông nghiệp, dược phẩm, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực phía Nam; là đầu mối chủ lực tiếp nhận, khai thác và quản lý các nguồn vốn được tài trợ vì mục tiêu phát triển của thành phố.

 

SỨ MẠNG

– Huy động vốn để bổ sung nguồn lực đầu tư cho các tỉnh, thành phố;

– Tiếp tục phát huy vai trò thu hút các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng;

– Quản lý và kinh doanh hiệu quả vốn nhà nước tại các doanh nghiệp;

– Đầu tư hiệu quả vào những ngành kinh tế khác có sinh lợi, củng cố sự tin cậy từ phía công chúng, đối tác (hiện hữu và tiềm năng) và những đối tượng khác.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

– Năng động

– Hiệu quả

– Tin cậy

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2026

Về địa bàn: Chủ yếu ở các tỉnh, thành phố Miền Nam, tiến dần mở rộng sang các tỉnh thành lân cận thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Trung, phía Bắc

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, những lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển và những ngành kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế.

Một số mục tiêu cụ thể:

– Tập trung và gia tăng tốc độ tăng trưởng bình quân của đầu tư trực tiếp: 30% – 35%năm

– Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân của hoạt động cho vay: 5% – 10%/năm

– Hoàn tất việc tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước, nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn.

Quan hệ hợp tác: Mở rộng quan hệ hợp tác, trong đó chú trọng hợp tác chiến lược, với các tổ chức tài chính tín dụng hoặc những đối tác tiềm năng khác nhằm nâng cao và sử dụng hiệu quả năng lực cạnh tranh của các bên.