17CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1 Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước để cho vay;

2 Đầu tư các dự án: (Bệnh viện, dược phẩm, giáo dục, nông nghiệp…) đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế;

3 Ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các Quỹ tài chính nhà nước khác tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4 Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do các UBND tỉnh ủy quyền và chấp thuận.