12 tỉnh chưa giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa có công văn số 5404/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu từ nguồn NSNN tháng 4, ước thực hiện tháng 5 kế hoạch năm 2024. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 4 tháng đạt 20%, ước hết tháng 5 đạt 29%.

12 tỉnh chưa giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 1.

Theo báo cáo, ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 5/2024 khoảng 7.555 tỷ đồng (đạt 27,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao): CTMTQG Xây dựng nông thôn mới khoảng 2.411 tỷ đồng (đạt 31%), CTMTQG Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3.755 tỷ đồng (đạt 28%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 1.389 tỷ đồng (đạt 26%).

Một số tỉnh, thành phố đã tích cực cải thiện đáng kể tỷ lệ giải giân; trong đó 09 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các CTMTQG đến hết tháng 4/2024 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Bên cạnh đó, còn một số tỉnh, thành phố chưa chỉ đạo quyết liệt thực hiện giải ngân; trong đó 10 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các CTMTQG đến hết tháng 4/2024 đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%), trong đó Cà Mau, Bình Phước tỷ lệ giải ngân là 0%. Đây cũng là 02 tỉnh chưa thực hiện phân bổ kế hoạch vốn (Cà Mau chưa phân bổ vốn CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, Bình Phước chưa phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững).

Giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các CTMTQG 4 tháng đạt 607 tỷ đồng, đạt 3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (20.170 tỷ đồng): CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 61 tỷ đồng (đạt 3%), CTMTQG Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 317 tỷ đồng (đạt 3%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 229 tỷ đồng (đạt 3%).

12 tỉnh chưa thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp gồm: Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Nông.

Khuyến nghị của Bộ Tài chính trong phân bổ vốn đầu tư

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG, Bộ Tài chính đã có các văn bản nhận xét phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Bộ Tài chính đã có ý kiến đề nghị các Tỉnh rà soát phân bổ vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG như sau:

Phân bổ danh mục dự án thực hiện các CTMTQG đảm bảo theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn và nội dung hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2023 phê duyệt CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

KL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0923233535
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon